Keresés


Hírlevél


Szállítási feltételek

A szolgáltató adatai:

 

Cégnév: Szedervölgyi Kft.

Székhelye: 2141 Csömör, Rét út 145/18. hrsz

Telephelye: 2141 Csömör, Rét út

Email címe: info@szedervolgyi.hu

Adószáma: 12447022-2-13

Statisztikai számjele: 12447022-4776-113-13

Cégjegyzék száma: Cg. 13-09-135631

 Nyilvántartásba vétel: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Kapcsolattartó neve: Papp Katalin
Ügyfélszolgálati telefonja: +36 20 388 7414

 

Szállítási feltételek

 

Az első vásárlás előtt regisztrálnia kell honlapunkon. 

A webáruházunkban történt megrendeléssel minden megrendelőnk kijelenti, hogy elfogadja jelen Üzletszabályzatot, és tisztában van a szabályzatban rögzített feltételekkel.

A webáruházunkban történt rendelést Cégünk abban az esetben tudja elfogadottnak tekinteni, ha a Megrendelő a rendeléssel kapcsolatos regisztrációs felületen található rovatokat maradéktalanul kitölti.

 

A Szedervölgyi Kft. megrendelői az alábbi szállítási módok közül választhatnak:

 

Házhoz szállítás: 20.000 Ft érték felett, telephelyünk 20 km-es körzetében.

Postai utánvéttel, az aktuális postai díjszabás alapján. Díjkalkulátor itt >>.

Futárszolgálattal: a csomag nagyságától függő egyéni díjszabás alapján.

Személyes átvétel: telephelyünkön nyitvatartási időben vagy előzetes egyeztetés szerinti más időpontban.

 

 

Minőségi garancia

 

A Szedervölgyi Kft. kizárólag elismert magyar termelők egészséges, kifogástalan állapotú növényeit értékesíti, és a szállítás, tárolás során maximális figyelmet fordít azok minőségének megőrzésére.

 

Cégünk újratelepítési garanciát vállal az általa, vagy valamely alvállalkozója által telepített és gondozott évelő növényekre, az ültetéstől számított 1 évig, vagy a kertgondozási megállapodás lejártáig. A telepítés díja a növény aktuális kiskereskedelmi árának 25%-a, de legalább 400 Ft. A kertgondozás díja egyedi megállapodás tárgyát képezi. Az újratelepítési garancia magában foglalja a telepített növények nem megfelelő egészségi állapota esetén azok cseréjét, illetve a megrendelő igénye szerinti új fajta választását és telepítését.

 

Telephelyünkön vagy webáruházunkban vásárolt növényeinkre 6 hónap garanciát vállalunk az általunk ajánlott ültetési, ápolási csomagok együttes megvásárlása esetén. Az ültetési, ápolási csomagok tartalma fajtánként eltérő, ezek tartalmáról munkatársaink adnak bővebb felvilágosítást. 

 

Rendkívüli időjárás (jégverés, viharkár, stb.), tűz, áradás, belvíz okozta károkra garanciánk nem terjed ki.

 

Webáruházunkban vásárolt növényeinkkel kapcsolatos minőségi kifogást a kiszállítástól (átvételtől) számított 24 órán belül áll módunkban elfogadni.

 

A vállalkozásunk által árusított minden egyéb - nem élő vagy gyorsan romló – termékre (kertészeti kisgépek és eszközök, kertberendezés, tó-, öntözéstechnika, stb.) gyártói garancia vonatkozik. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére egyebek mellett a Ptk-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak.

 

 

A honlapunkon feltüntetett termékek árai az ÁFA-t tartalmazzák!

 

 

Tájékoztatás a fogyasztói panaszok és minőségi kifogások intézésére vonatkozó feltételekről a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet szerint


Ha a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak tekintjük, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.

Fogyasztói kifogások:
A fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyben rögzítjük:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a fogyasztási cikk (a továbbiakban: áru) megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját.
Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak átadásra kerül.
Ha a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tudunk nyilatkozni, álláspontunkról legkésőbb három munkanapon belül értesítjük a fogyasztót.
A kijavítást vagy kicserélést a Ptk. 306. §-ának (2) bekezdése értelmében - az áru tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül végezzük el, illetve törekszünk arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezzük.
Javításra az árut elismervény ellenében vesszük át. Az elismervényen feltüntetésre kerül a fogyasztó neve és címe, az áru azonosításához szükséges adatok, az áru átvételének ideje, és az az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított árut átveheti.

Tájékoztatás a vásárlót illető szavatossági jogokról
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerintJótállási kötelezettség:
A jótállási kötelezettség teljesítése a forgalmazót terheli. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
Ha a gyártó a fogyasztási cikkre a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a forgalmazót megillető jogok a fogyasztói szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

Jótállás időtartama:
A jótállás időtartama egy év, rendeltetés szerű használat melett.
A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.Javítás:
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a szolgáltatónál közvetlenül is érvényesítheti.
A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén feltüntetésre kerül:
a) a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontja,
b) a hiba oka és a javítás módja,
c) a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő visszaadásának időpontja,
d) a jótállás - a kijavítás időtartamával meghosszabbított - új határideje.

Csere:
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a fogyasztási cikket kicseréljük, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

Tájékoztatás a megkötött szerződéssel kapcsolatosan
a fogyasztót megillető jogokról a távollevők között kötött szerződésekről szóló
17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet szerint


Szerződés megkötése előtti tájékoztatás:
A szerződés megkötése előtt a fogyasztót tájékoztatjuk:
a) az értékesítő cégnevéről, székhelyéről, a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;
b) a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól;
c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is;
d) szükség szerint a szállítás költségéről;
e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
f) az elállás jogáról;
g) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
h) az ajánlati kötöttség idejéről;
i) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.

Szerződés megkötése utáni tájékoztatás:
A fogyasztót a szerződés megkötésekor a fentiekről írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) látjuk el, amely emellett tartalmazza:
a) az elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az elállás joga nem illeti meg;
b) azon telephely címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti;
c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;

Elállási jog gyakorlása:
A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette.
Ha a fogyasztó tájékoztatása nem történik meg, az elállás jogát az áru átvételének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
Ha a tájékoztatásra a fent meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
A fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatérítjük. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli, azonban követelhetjük az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárunk megtérítését.

Eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogot
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt az értékesítő a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza;

Teljesítés:
Eltérő megállapodása hiányában a fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül sor kerül a szerződés szerinti teljesítésre.
Ha a szerződésben vállalt kötelezettségünket azért nem teljesítjük, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módunkban nyújtani, erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatjuk, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatérítjük. E kötelezettség teljesítése nem mentesít szerződésszegése egyéb következményei alól.
Ha a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesítünk, az elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek minket terhelnek. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről egyértelműen és pontosan tájékoztatjuk a fogyasztót.

Fogyasztó nyilatkozatai:
Nem követelhetünk a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesítünk, illetve olyan szolgáltatást nyújtunk, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.
A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni az ajánlat - hallgatólagos - elfogadását.
A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjunk.
A fogyasztó a 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le, a rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.